Jdi na obsah Jdi na menu
 


seniorclub a právní pomoc - deregulace nájmů - všudybylvševěd

12. 1. 2010

navštivte výborný portál na adrese: http://www.seniorclub.cz/


cituji z:
http://www.seniorclub.cz/pravnipomoc.htm.


PRÁVNÍ POMOC                                                 
Chceme specificky ohrožené sociální skupině nájemníků seniorů, zlepšit přístup k potřebným informacím a napomoci tak posílení jejich postavení. Formou poskytování bezplatných právních konzultací a informací pro nájemníky-seniory získají tito nájemníci jistotu o svých právech, rady jak dopady deregulace řešit a jak se bránit proti zneužívání postavení pronajímatele. 

IuRe může v oblasti nájmu bytu právně poradit, pokud klient: 
• je nájemcem bytu (lhostejno, zda pronajímatelem je fyzická či právnická osoba, obec či jednotlivec nebo obchodní společnost)
• je ve věku těsně předdůchodovém nebo důchodovém
• poskytne IuRe svou plnou součinnost při řešení problému
• nejde o zjevně bezúspěšné či šikanozní vymáhání práva.
Veškerá právní pomoc je zajišťována osobami s vysokoškolským právnickým vzděláním.

ČASTÉ DOTAZY 
Co obnáší deregulace nájemného? V letech 2007-2010 může pronajímatel, jímž může být jak obec, tak jiná právnická či fyzická osoba, svým rozhodnutím zvýšit nájemné. Podmínky zvýšení nájemného jsou upraveny zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu z bytu a prováděcí právní předpisy přesně stanovují, o jaké částky může být nájemné v jednotlivých letech zvýšeno. Po 31.12.2010 pozbude část zákona platnosti a nájemné bude možno napříště zvýšit opět pouze dohodou smluvních stran.

Jakými pravidly se deregulace řídí? 
Základním právním předpisem jsou: 
• již zmíněný zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytů,
• sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterými jsou vždy pro jednotlivé roky probíhající deregulace vyhlášeny tzv. cenové mapy upravující maximální zvýšení nájemného pro jednotlivé územní oblasti v České republice. Pro rok 2007 tak platilo sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb., pro rok 2008 bylo vyhlášeno sdělení č.151/2007 Sb. Například pro území městské části Praha 3, která je zařazena v rámci hlavního města Prahy do oblasti č. 3:
• mohlo maximální nájemné v roce 2007 činit 99,56 Kč/m² měsíčně,
• pro rok 2008 je stanoveno maximum 107,13 Kč/m² měsíčně
• pro byty se sníženou kvalitou je stanoveno maximální měsíční nájemné řádově o 10,- Kč/m² níže • činilo-li aktuální nájemné před r. 2007 11,- Kč/m² měsíčně nebo méně, mohlo být zvýšeno maximálně o 73,4%,
• pro rok 2008 již toto zvýšení může činit až 94,3% (tam, kde měsíční nájemné činí 15,- Kč/m² a méně).

Jak zjistit maximální výši jednostranného zvýšení nájemného pro aktuální rok?
Za předpokladu, že budeme znát umístění Vašeho bytu a jeho podlahovou plochu, můžeme Vám dle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a souvisejícího sdělení Ministerstva pro místní rozvoj pomoci vyhledat maximální možné zvýšení nájemného pro aktuální rok.

Maximální možné zvýšení nájemného pro jednotlivá léta do roku 2010 si také můžete sami ověřit na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/kalkulacka-najemneho .

Jak a kdy se o budoucím zvýšení nájemného dozvím?
Oznámení o zvýšení musí pronajímatel učinit písemně a nejméně o tři měsíce před zvýšením. Pro zvýšení nájemného od 1. ledna následujícího roku tedy musí být zvýšení oznámeno nejpozději do 30. září roku předcházejícího.

Co mám dělat, když zvýšené nájemné„neutáhnu“?
V takovém případě můžete:
• byt sdílet např. s někým s rodiny, kdo Vám bude přispívat na nájem – k tomu nepotřebujete souhlas pronajímatele, jste však povinni nahlásit pronajímateli jména, příjmení, data narození a státní příslušnost svých spolubydlících, a to pod hrozbou výpovědi z nájmu;
• požádat o dávku státní sociální pomoci – příspěvek na bydlení, který Vám bude náležet za předpokladu, že jste nájemcem bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu a nájem Vašeho bytu činí více, než 35% (bydlíte-li v Praze) nebo 30% (máte-li bydliště v jiném městě) čistého měsíčního příjmu všech členů Vaší domácnosti. O dávky je třeba požádat u místně příslušného úřadu práce;
• se informovat u obecního úřadu, či úřadu Vaší městské části na programy určené ke zmírňování negativních sociálních dopadů deregulace – řada obcí má zájem o zajištění co nejlepší obsazenosti a využití svého bytového fondu, poskytuje svým nájemcům příspěvky apod.;
• dohodnout se na ukončení nájmu s podmínkou, že pronajímatel Vám za uvolnění bytu vyplatí oboustranně sjednané tzv. odstupné. Za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu? Na rozdíl od právní úpravy účinné do 30. 3. 2006 může nyní pronajímatel nově vypovědět nájem bytu i bez přivolení soudu, a to za podmínky, že:
• nájemce nebo jeho spolubydlící hrubě porušují dobré mravy v domě;
• nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že neoznámí pronajímateli nejpozději do jednoho měsíce změnu v počtu osob bydlících v bytě (písemným oznámením, v němž uvede nacionále osob popsané výše) nebo byt přenechá do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele;
• má nájemce více bytů;
• nájemce byt bez vážných důvodů neužívá nebo jej užívá jen občas
• jde o byt upravený pro ubytování zdravotně postižených osob nebo o byt v domě s pečovatelskou službou nebo v domě s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany a nájemce není zdravotně postižený. Domnívá-li se nájemce, že výpověď není oprávněná, může se bránit podáním žaloby na neplatnost výpovědi. Pouze s přivolením soudu může pronajímatel vypovědět nájem tehdy, pokud:
• potřebuje byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence;
• nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat;
• je nutné z důvodu veřejného zájmu byt nebo dům opravit nebo z jiného důvodu byt učinit neobyvatelným;
• jde o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. Výpověď musí být vždy písemná, výpovědní doba nesmí být kratší, než tři měsíce a v případě výpovědi s přivolením soudu je pronajímatel povinen zajistit nájemci přiměřený náhradní byt. Pronajímatel nemůže nájemce nutit k ukončení nájmu např. předložením dohody o ukončení nájmu nebo dokonce odstoupením od nájemní smlouvy.

Kdy je pronajímatel povinen mi zajistit náhradní bydlení?
V jaké kvalitě mohu bydlení požadovat?
Nájemce má v zásadě nárok na náhradní byt vždy, pokud skončí nájem bytu výpovědí danou s přivolením soudu, tedy z důvodů na straně pronajímatele. Náhradním bytem je přitom takový byt, jenž je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu původnímu. Mělo by jít o byt v téže obci, se srovnatelnou dopravní dostupností a v rovnocenné kvalitě, který musí zajistit nájemci a členům jeho domácnosti lidsky důstojné ubytování.
Na zajištění přístřeší má nájemce nárok, pokud nájem bytu skončí z důvodů, kdy není třeba přivolení soudu. Přístřeším je provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby.
V určitých případech má rodina s nezletilými dětmi nebo rozvedený manžel možnost požadovat náhradní ubytování, kterým je byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem části bytu. Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, nemusí se z původního bytu vystěhovat, dokud mu nebyla náhrada zajištěna.

Všechny služby poskytované v rámci projektu jsou díky podpoře nadace Open Society Fund Praha bezplatné.

Kontakt (výlučně pro příjem písemností):
Iuridicum Remedium, o.s.
Mgr. David Kyncl (koordinátor projektu)
Mgr. Tereza Šamanová (právnička projektu)

U Průhonu 23 , 170 00  Praha 7

dočasný telefon do převedení původního tel. čísla: +420 223 004 282
tel.:      222 515 564

E-mail: iure(slaneček)iure.org

Autor:   Iuridicum Remedium, o.s.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

http://www.seniorclub.cz/logoinvalidu.htm


http://www.novinky.cz/ekonomika/181625-duchodci-jsou-zoufali-ze-zvysujicich-se-najmu.html

http://www.novinky.cz/domaci/176517-osmdesat-procent-dospelych-se-obava-ze-nezajisti-peci-o-rodice.html
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
výňatek toho nejzajímavějšího z následujícího článku:
(Lékaři však zdůrazňují, že ani alergici se nemají čeho bát. „Není problém lidi ve vztahu k vosímu či včelímu bodnutí odborně vyšetřit. Existují spolehlivé vakcíny, které umí tyto potíže léčit. Navíc můžeme lidi vybavit laickou injekční stříkačkou, která obsahuje adrenalin. Postižený je schopen si jej aplikovat a zabránit tak případnému srdečnímu kolapsu,“ dodal primář Bystroň z olomoucké nemocnice.(


cituji z:
http://www.novinky.cz/domaci/175614-vosi-bodnuti-jsou-jedovatejsi-nez-drive-lidem-casto-hrozi-smrt.html


Vosí bodnutí jsou jedovatější než dříve, lidem často hrozí smrt


Výjezdy k lidem, které poštípal či pobodal hmyz, nejsou letos výrazně početnější než v minulých letech. Horší jsou však podle pracovníků záchranné služby následky bodnutí, zvláště od vos.

obrázek   http://media.novinky.cz/504/105047-gallery1-ernpw.jpg Vosa vypadá nebezpečně a její jed je v současnosti nebezpečnější než dříve
FOTO: microscopy-uk.org.uk

čtvrtek 6. srpna 2009, 5:41
„Už nejenom po včelím, ale i vosím bodnutí, s nímž se dříve tělo dokázalo zcela běžně vypořádat, vznikají stále častěji u lidí prudké alergické reakce, které dokonce v závažných případech ohrožují jejich život,“ řekl Právu ředitel jihočeských zdravotních záchranářů Marek Slabý.

Hmyz je totiž proti minulosti stále agresivnější, protože sbírá látky na polích stříkaných nejrůznějšími insekticidy, herbicidy a podobně.
Ivo Mareš, ZS Olomouc

„V neděli jsme převáželi do nemocnice dvě ženy s alergickou reakcí právě na vosí bodnutí. V prvním případě hmyz bodl pacientku do jazyka, který otékal, ve druhém případě do paže. K této ženě jsme přijeli, když u ní začínala prudká reakce s počátečním kolapsem a prudkým snížením krevního tlaku,“ upřesnil Slabý.

Zvýšenou citlivost na vosí žihadlo, které bylo dříve zcela neškodné, si vysvětluje zvýšenou přítomností hlavně syntetických alergenů v přírodě, kam se dostávají z průmyslové výroby a přes zakoupené výrobky.

Hmyz je stále agresivnější
„Výjezdy jsou rok od roku komplikovanější, a to kvůli těžším alergickým reakcím,“ potvrzuje šéf olomoucké záchranné služby Ivo Mareš. „Hmyz je totiž proti minulosti stále agresivnější, protože sbírá látky na polích stříkaných nejrůznějšími insekticidy, herbicidy a podobně,“ vysvětlil Mareš s tím, že v průběhu července měli zdravotníci z Olomouce dva výjezdy k těžkým anafylaktickým šokům po píchnutí vosou. „Jeden případ se stal na Prostějovsku, druhý na Šumpersku. V obou měli postižení ohroženy základní životní funkce. Díky včasné zdravotnické pomoci však přežili,“ uvedl Mareš.

Žádná odborná studie o tom, proč současné vosí bodnutí má horší následky než podobný atak před padesáti lety, zřejmě neexistuje. Lékaři tak tento jev poznávají z vlastního pozorování.

„Pacienti chodí častěji a reakce jsou různé. Jsou-li třeba u vosího bodnutí prudší, usuzujeme, že se vosy napily něčeho jedovatého. Seriózní podklady pro takové hodnocení však k dispozici nejsou,“ řekl Právu primář oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice v Olomouci Jaromír Bystroň.

Šest žihadel od sršně
„Na přijmu českolipské nemocnice v těchto dnech ošetřujeme mnoho případů po sršním nebo vosím bodnutí, častější jsou především silné alergické reakce,“ informoval mluvčí českolipské nemocnice Petr Pokorný s tím, že nechyběl ani případ, kdy záchranka přivezla muže, který měl v těle šest žihadel od sršně.

Podle mluvčí záchranné služby v Plzeňském kraji Lenky Ptáčkové výjezdy k lidem, které poštípal hmyz, převyšují v těchto horkých dnech i počet výjezdů k lidem se srdečními slabostmi. „Máme bodnutí na kterékoliv části těla, měli jsme i dva případy, kdy dotyčný včelu nebo vosu vypil a píchla ho do krku zevnitř," popsala mluvčí.

Lékaři však zdůrazňují, že ani alergici se nemají čeho bát. „Není problém lidi ve vztahu k vosímu či včelímu bodnutí odborně vyšetřit. Existují spolehlivé vakcíny, které umí tyto potíže léčit. Navíc můžeme lidi vybavit laickou injekční stříkačkou, která obsahuje adrenalin. Postižený je schopen si jej aplikovat a zabránit tak případnému srdečnímu kolapsu,“ dodal primář Bystroň z olomoucké nemocnice.

Právo


%%%%%%%%%%%%%%

http://www.novinky.cz/ekonomika/172228-najmy-se-od-ledna-zvysi-az-o-tisic-korun-mesicne.html

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

cituji z: http://www.cyrilsvoboda.cz/


http://www.cyrilsvoboda.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=475

 

Skončí deregulace nájemného?


 
Pondělí, 2. března 2009 - Profit

Konec deregulace nájemného se možná oddálí o další dva roky.

Alespoň ve velkých městech. Pokud však zákonodárci o změně zákona nerozhodnou rychle, zbrzděn postup deregulace nebude.

DEREGULACE NÁJEMNÉHO

Regulované nájemné – jeden z posledních přežitků socialismu – mělo skončit po roce 2010. Většina parlamentních stran dala za pravdu majitelům domů a Ústavnímu soudu, že státní regulační opatření deformují trh s byty. Bývalý ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek však těsně před koncem loňského roku přišel s návrhem, aby se růst nájmů plánovaný pro rok 2010 rozložil až do konce roku 2012. Konkrétně v Praze, v obcích Středočeského kraje s počtem obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším než 9999 a městech České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín.

Změna musí být schválena nejpozději do konce května, protože ministerstvo promístní rozvoj musí už v červnu vyhlásit další regulační krok na příští rok. Proto se ministr rozhodl předložit změnu formou poslaneckého návrhu zákona, pod nímž jsou podepsáni lidovečtí poslanci Tomáš Kvapil, Miroslav Váňa, Jan Kasal a další.

Důvodem odkladu byla skutečnost, že se v posledních letech tempo růstu cen bytů v řadě míst zvýšilo podstatně více, než se původně očekávalo. Podle původních předpokladů se roční nárůsty uvolněných nájmů měly pohybovat jen kolem 20 procent, ale ve skutečnosti se zvedly v některých místech i o více než čtyřicet procent. „Předpokládané zvýšení limitu regulovaného nájemného v roce 2010 by mohlo pro některé domácnosti znamenat příliš vysoké zatížení rodinných rozpočtů,“ zdůvodňuje Čunek.

Majitelé domů marně doufali, že s odchodem Čunka skončí i jeho záměr na rozložení deregulace do více let. Ale jeho nástupce na ministerstvu promístní rozvoj Cyril Svoboda – rovněž lidovec – se s návrhem předchůdce ztotožňuje. „Jedná se o krok správným směrem,“ potvrzuje jeho mluvčí Hynek Jordán. „Kdyby měla deregulace končit ve všech městech České republiky na konci roku 2010, byl by skok mezi tržním a regulovaným nájemným obrovský. Řada domácností by ze svých příjmů nedokázala tak rychle tržní nájemné platit,“ vysvětluje. Ze stejných důvodů záměr na prodloužení deregulace neodmítají ani ekonomové. Hlavní ekonom Patria Finance David Marek připouští, že regulované nájemné omezuje fungování trhu s byty, ale současně upozorňuje na zpomalení růstu ekonomiky a zvyšování nezaměstnanosti. „To v souvislosti s dalším prudkým zvyšováním nájemného může způsobit silný náraz do rodinných financí. Proto má logiku deregulaci rozložit do více let,“ je přesvědčen Marek.

Oddálení deregulace může připravit státní rozpočet až o několik miliard korun, o které narostou kvůli prodloužené regulaci vlastníkům domů škody, které jim může Evropský soud pro lidská práva přiznat jako odškodné. Majitelé domů totiž v minulosti podali na Českou republiku kvůli regulovaným nájmům ke štrasburskému soudu kolem 4800 žalob a žádají vysoká odškodnění. Vrchní ředitel sekce bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner však upozorňuje, že kdyby stát nepřistoupil k připravovanému prodloužení deregulace, bude muset vydat řádově srovnatelné stamilionové vyšší objemy v podobě státních dávek. „Nepochybně bude pro nás všechny levnější zpomalit tempo deregulace, než vyplácet masivně sociální dávky na bydlení,“ potvrzuje ministr Svoboda.

STÁT BUDE CHUDÝM PŘIPLÁCET NA BYDLENÍ

Ale prodloužení už tolik let odkládané deregulace se nelíbí majitelům domů. Deregulace nájmů navíc podle nich nepomáhá těm, kteří to skutečně potřebují. „Místo toho, aby stát pomohl zaplatit obvyklé nájemné jen sociálně potřebným v nezaviněné nouzi, nabízí nesmyslně nízké nájemné i bohatým nájemníkům,“ kritizuje předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček. V bytech s regulovaným nájemným nebydlí sociálně slabí, ale lidé, kteří získali byty před rokem 1989. Mnozí z nich to ani nepotřebují, protože nepatří k sociálně slabým. Ostatní, především mladé rodiny s dětmi, naopak musí obvykle platit vysoké tržní nájemné, pokud chtějí bydlet.

Kdo dnes na nízké regulované nájemné doplácí? Především vlastníci domů a bytů. „Sociální roli stát přesunul na majitele domů,“ konstatuje místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Delin. Dosavadní zákony o hmotné nouzi a sociálních službách, podle nichž se vyplácejí i příspěvky na bydlení, pokládá za nedokonalé, protože na pomoc dosáhnou jen někteří.

Vlastníci domů jsou přesvědčeni, že místo návrhů na prodloužení deregulace by měl řešit problém bydlení sociálně slabých občanů stát. Proto připravilo vlastní návrh zákona, jak by měl stát pomáhat sociálně slabým s náklady na bydlení. Chtějí, aby za ně stát zaplatil část nájmu, pokud nebudou schopni hradit tržní nájemné. Podle sdružení majitelů domů by měla být stanovena standardní velikost bytu, na kterou by stát přispíval, pokud by nájemníci nemohli platit nájem ze svých příjmů. Jako standardní velikost bytu navrhují byt o velikosti čtyřicet metrů čtverečních plus deset čtverečních metrů na každého člena domácnosti, do maximálního počtu šesti lidí. Domácnosti by pak platily nájemné pouze do výše dvaceti až pětadvaceti procent svých příjmů. Zbytek nájmu, až do výše obvyklého nájemného v daném městě, by uhradil příspěvek státu.

Také ministerstvo pro místní rozvoj konečně začalo připravovat návrh, podle kterého by sociálně slabí občané platili tržní nájem jen do určité výše svého příjmu a zbytek by za ně majiteli doplatil stát. A to pouze v případě, že by se vlastník dohodl se státem, že nechá ve svém domě bydlet sociálně potřebné a souhlasil by s výší nájmu, kterou by stát určil. Pomoc by šla jen do určitých měst, která by podporu potřebovala. Mělo by jít jen o dočasné opatření, dokud by se zcela nevyrovnala situace mezi tržním a deregulovaným nájmem aměla by se týkat podle ředitele Státního fondu rozvoje bydlení Jana Wagnera „jen zhruba několika stovek,maximálně tisíců lidí, kteří by situaci nezvládli“. Více podrobností zatím ministerstvo odmítá zveřejnit. Vláda musí nejdříve schválit, zda takovou podporu bydlení skutečně chce, a jestli na to najde ve státní pokladně peníze. Obecné teze odeslalo ministerstvo vládě ještě za předchozího ministra Čunka, kabinet o nich zatím nejednal. „Je nejvyšší čas, protože kvůli ekonomické krizi se dostane do finančních problémů mnohemvíc lidí než dřív,“míní Delin. Ale rezolutně odmítá nápady některých socialistů, aby v době krize mělo být znemožněno dát výpověď z nájmu, když nájemník přestane platit.

NÁVRH KOMUNISTŮ NEMÁ MOC ŠANCÍ

Ve sněmovně nyní čekají na projednání dva návrhy týkající se deregulace nájemného. Kromě lidoveckého návrhu podporovaného ministerstvem pro místní rozvoj ještě návrh komunistů na ukončení jednostranného zvyšování nájemného, o němž už poslanci dokonce začali jednat. „Návrh ukončuje jednostranné zvyšování nájemného všude tam, kde překročilo určitou hodnotu odvozenou z nákladového nájemného bytových družstev a Sdružení vlastníků bytových jednotek. Předkladatelé považují za rozhodující hranici kolem 40 korun z metru čtverečního měsíčně. Všude tam, kde již byla tato hodnota překročena, a jde hlavně o velká města, by se nájemné, dosažené v roce 2009, zvyšovalo nadále již jen jedenkrát ročně, a to pouze o inflaci,“ vysvětluje stínový ministr KSČM pro rezort bydlení František Beneš.

Podle očekávání vláda s komunistickým návrhem nesouhlasí. „Navržená částka 32 korun za metr čtvereční nájemného je pro většinu bytů částkou nepostačující k dosažení hodnoty reprodukce a byla by tak zmařena snaha o přiblížení cen po ukončení regulace s cenami volného trhu,“ namítá kromě jiného vláda. Komunisté však oponují. „Jestliže bytovým družstvům a společenstvím vlastníků postačí pro dlouhodobé udržení domů a bytů v dobrém stavu vybírat měsíčně částku okolo 30 korun z metru čtverečního, pak by tato hodnota měla postačovat i všem ostatním vlastníkům. Vyšší nájemné přináší prokazatelně zisk, ale tento zisk by určitě neměl být lichvářský. Nájemní byty už ze své podstaty přece nemohou být dražší než byty vlastnické,“ tvrdí poslankyně za KSČM Milada Halíková.

Komunistický návrh nemá ve sněmovně velkou šanci. I když jej podpořilo Sdružení na ochranu nájemníků. Jeho předseda – sociálnědemokratický poslanec Stanislav Křeček – už prohlásil, že vítá lidovecký návrh na rozložení nájemného do tří let a bude jej podporovat. Větší naději na schválení má tak změna předkládaná lidovci. Už proto, že ji zcela neodmítli ani občanští demokraté, kteří dosud naopak prosazovali rychlejší deregulaci nájemného. „Návrh se zcela legitimně zabývá problémem, který může přinést tento zákon v roce 2010, kdy jeho účinnost končí. Občanská demokratická strana je o tom připravena diskutovat ve vazbě na novelu občanského zákoníku,“ říká poslankyně ODS Zdeňka Horníková.

OBCHOD ODS S LIDOVCI?

Rozložení deregulace nájemného za možnost výpovědi z nájmu. Tak by mohla znít dohoda občanských demokratů s lidovci, pokud budou chtít prosadit oddálení konce regulovaných nájmů. Lidovci se totiž postavili proti zásadní změně v novele občanského zákoníku, podle níž by majitel mohl dát nájemníkovi s regulovaným nájemným kdykoli výpověď, aniž by mu sděloval důvody nebo musel zajišťovat nový byt. „Nájemník může dát výpověď kdykoli, takovou možnost by měl mít i majitel. Nechceme nic jiného, než aby se vyrovnala práva a povinnosti obou stran,“ vysvětluje místopředseda sdružení majitelů domů Libor Delin. Určitou ochranou pro nájemníky by měla být dvouletá výpovědní lhůta i možnost soudního přezkumu proti zneužití.

I když nejprve lidovci nebyli proti, nakonec posílení práv majitelů domů odmítli, i když nový občanský zákoník má platit až za čtyři roky, kdy už deregulace nájmů skončí. Kvůli jejich námitkám tuto novinku ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z návrhu vyřadil.

Jiné změny zatím v návrhu občanského zákoníku zůstaly. „V zákoně by měly být časově omezené přechody nájmů. Dnes většina nájemníků nemá uzavřeny žádné nájemní smlouvy s vlastníky domů. Během dalších dvou let by mohli bydlet v bytě bez smlouvy, za dva roky by nájemník buď uzavřel smlouvu s majitelem, nebo by si našel jiné bydlení,“ tvrdí Delin. Majitelé prosadili do návrhu také další požadavek, aby nemohlo dojít k výměnám bytů bez souhlasu vlastníka. „Nyní může souhlas vlastníka nahradit soud. To neexistuje nikde ve světě, aby si nájemníci měnili byty proti vůli jejich majitelů. Důvodem je, že si nájemníci mezi sebou vyplácejí vysoké odstupné za větší nebo lepší byt. Kšeftují tak s cizím majetkem,“ konstatuje Delin.*